Algemene Voorwaarden

De Gebruiker verklaart door het gebruik van de website www.Rooming.nl kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen.


Artikel 1. Definities

Platform: het platform dat via de website www.rooming.nl en onderliggende pagina's bereikbaar is.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Rooming;

Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwant rechten, zoals auteursrechten, merkenrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankenrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Rooming: de website www.rooming.nl, eigendom van de besloten vennootschap Room 12 B.V.gevestigd aan de Begijnensteeg 1, 1012 PN te Amsterdam;

Gebruiker: dit is iedereen die van de diensten op www.rooming.nl gebruik maakt;

Account: een individuele sectie en/of groepssectie die door jou wordt gecreëerd en beheerd wanneer jij je aanmeldt op het Platform.

Verhuurder: een gebruiker die een woning, appartement, of kamer op Rooming aanbiedt voor de verhuur.

Huurder: een gebruiker die opzoek is naar een woning, appartement, of kamer op Rooming.

Voor Rooming gelden onderstaande voorwaarden en het Nederlands Recht. Deze voorwaarden kunnen door Rooming worden gewijzigd zonder persoonlijke notificatie. Wijzigingen in deze voorwaarden worden op de startpagina van Rooming vermeld.

Artikel 2. Identiteit van Rooming

2.1 Statutair gevestigd te Amsterdam en handelend onder de naam: Room 12 BV, 1012 PN te Amsterdam. Kamer van Koophandel nummer 57353662 te bereiken op support@rooming.nl

Artikel 3. Account

3.1 Om optimaal gebruik te kunnen maken van Rooming, moet je een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op het platform. Je staat er jegens Rooming voor in dat de informatie die je bij het aanmaken van je Account verstrekt compleet en juist is. Tijdens registratie moet je tevens een wachtwoord en gebruikersnaam opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Platform en jouw Account.

3.2 Indien je jonger bent dan zestien (16) jaar, moet je van je ouders of voogd toestemming hebben voor het aanmaken van een Account. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, garandeer je dat je zestien (16) jaar of ouder bent en/of toestemming hebt van je ouders of voogd voor het aanmaken van een Account.

3.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor de correctheid en compleetheid van de verstrekte gegevens alsmede voor de aanpassing van de gegevens indien deze niet langer correct zijn. Je erkent en begrijpt dat de correctheid en volledigheid van de verstrekte gegevens van groot belang is voor de optimale werking van Rooming.

3.4 De gegevens die je tijdens het registratieproces verstrekt zullen worden opgeslagen in een database en verwerkt in overeenstemming met het Privacy Statement dat je op het Platform kunt raadplegen.

3.5 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je wachtwoord en gebruikersnaam combinatie. Je mag je gebruikersnaam en/of wachtwoord niet aan derden verstrekken dan wel derden op enigerlei wijze toegang geven tot jouw Account. Je bent dan ook zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw gebruikersnaam en het wachtwoord van het Platform wordt gemaakt. Rooming mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw gebruikersnaam en wachtwoord. Zodra je weet of reden hebt te vermoeden dat een gebruikersnaam of wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet je dat aan Rooming laten weten. Verder heb je de verplichting om zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van het wachtwoord.

3.6 Rooming is te allen tijde gerechtigd het Platform te wijzigen, aan te passen en/of af te sluiten zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens jou. Indien je je niet kunt vinden in de doorgevoerde aanpassingen en/of wijzigingen is de enige remedie om het Platform niet meer te gebruiken en je Account te verwijderen.

3.7 Rooming behoudt zich het recht voor de inlogprocedure en/of jouw wachtwoord en/of gebruikersnaam te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van het Platform.

3.8 Rooming is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het Platform door derden.

3.9 Je erkent en stemt er mee in dat je door het aanmaken van een Account, aan Rooming automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie verleent om bepaalde gegevens uit het Account, zoals de gebruikersnaam en Accountfoto, in het kader van het aanbieden van het Platform te verveelvoudigen en openbaar te maken, bijvoorbeeld voor promotiedoeleinden. Deze licentie vervalt op het moment dat je het Studiemateriaal en/of je Account van het Platform verwijdert.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de betrekkingen tussen Gebruiker en Rooming.

4.2 De Overeenkomst tot gebruik van het Rooming platform komt tot stand door het aanmaken van een Account.

4.3 Door het aanmaken van het Account vindt acceptatie van de algemene voorwaarden plaats. De algemene voorwaarden zullen aan Gebruiker vooraf verstrekt worden en kan altijd worden aangereikt op het Platform.

4.4 De Overeenkomst strekt alleen tot het gebruik van het platform van Rooming en regelt uitdrukkelijk geen betrekkingen tussen huurder en verhuurder. Deze rechtsbetrekkingen dienen in aparte overeenkomsten, zoals een huurovereenkomst, geregeld te worden.

Artikel 5. Weergave

5.1 Alle afbeeldingen, specificaties van de Dienst(en) op de Website, op de leaflet, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij benadering

5.2 Rooming kan niet instaan voor de juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. Rooming is ten allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift

5.3 In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Wederpartij eindigt, blijven deze Algemene Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voorzover dit voor de afwikkeling ervan noodzakelijk is, of voorzover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

Artikel 6. Woningaanbod

6.1 Rooming doet alles wat in haar macht ligt om het aanbod van woningen zo actueel mogelijk te houden. Rooming is niet verantwoordelijk voor de status van de woning.

6.2 De Verhuurder is verantwoordelijk om een woning van het platform te verwijderen zodra de woning Verhuurd is.

6.3 Gebruiker dient zich bij problemen en/of geschillen ten aanzien van het gehuurde te allen tijde rechtstreeks tot Verhuurder te wenden.

6.4 Rooming controleert de identiteit van de Verhuurder(s) niet. Gebruiker dient zelf de identiteit van verhuurder te controleren en vast te stellen.

6.5 Verhuurders kunnen zelf informatie plaatsen op de website over de woningen. Rooming oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. Rooming zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via support@rooming.nl of gebruik hier de feedback mogelijkheid van het Rooming platform.

Artikel 7. Betalingswijze en tarieven

7.1 De betalingswijze en tarieven zijn vooraf aan Gebruiker verstrekt.

7.2 De betaling van een abonnement geschiedt middels iDeal.

7.3 Na het aanmaken van het Account kan een Abonnement afgesloten worden voor de toegang tot het Woningaanbod voor een bepaalde periode en kan betaald worden met iDeal. Na afloop van de abonnementsperiode kan een nieuw abonnement afgesloten worden, hiervoor gelden de actuele tarieven zoals gepubliceerd op de website van Rooming.

7.4 Indien Gebruiker een abonnement voor een bepaalde periode heeft afgesloten, dan zal Rooming het tarief voor die periode niet wijzigen. Na afloop van de abonnementsperiode gelden steeds de actuele tarieven voor abonnementen, zoals gepubliceerd op de Rooming website.

7.5 Rooming behoudt het recht de betalingswijze te wijzigen.

Artikel 8. Rechten en Verplichtingen van de Wederpartij

8.1 Het (elektronisch) verkeer tussen Wederpartij en andere Gebruikers van de Website geschiedt voor eigen rekening en risico van Wederpartij. Wederpartij zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldige (online) Gebruiker verwacht mag worden. Wederpartij onthoudt zich ervan Rooming of derden bij het gebruik van de Dienst(en) of de Website te hinderen en/of schade toe te brengen.

Hieronder wordt onder andere verstaan:

- Het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten;
- Databankrechten of andere rechten van derden en/of van Rooming;
- Het plaatsen van incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe informatie;
- Het plaatsen van incomplete en/of niet waarheidsgetrouwe informatie;
- Het plaatsen van informatie welke geen betrekking heeft op Wederpartij;
- Het achterhouden van informatie die relevant is voor enige door de Wederpartij geplaatste kamers;
- Het verwijderen en/of wijzigen van het materiaal, dat door anderen op de Website is geplaatst;
- Het schenden van privacy of publiciteit van Rooming;
- Het schenden of het pogen te schenden van de veiligheid van de Website;
- Het zodanig gebruik maken van de Dienst dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Rooming of derden wordt verhinderd, dan wel dat het gebruik door anderen van de Dienst zou kunnen worden verhinderd;
- Het veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden, dan wel gegevens van derden toevoegen;
- Het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Wederpartij op grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.

Onverlet het overige in dit artikel bepaalde, zal de Wederpartij zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Diensten, de Website en de gegevens waartoe middels de Diensten of de Website toegang verkregen kan worden.

Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan:

- Het ongevraagd en zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van commerciële aard aan Gebruikers van Rooming ('spammen') die niet strekken tot de vervulling van een advertentie (woning);
- Het benaderen van Gebruikers voor andere commerciële doeleinden dan waartoe de Gebruiker zich bij Rooming heeft aangemeld;
- Het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de Website of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van Rooming ('spideren'/'harvesten'/'uitmelken').

Indien Rooming een redelijk vermoeden heeft van oneigenlijk gebruik door Wederpartij, dan is Wederpartij Rooming zonder rechterlijke tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EURO 10.000 (tienduizend EURO) per gebeurtenis en is Rooming gerechtigd om de Overeenkomst met Wederpartij met onmiddellijke ingang te ontbinden.

Wederpartij, zijnde een natuurlijke persoon, geeft Rooming toestemming tot het verzenden aan Wederpartij van ongevraagde elektronische berichten inzake nieuws, ontwikkelingen of andere informatie met betrekking tot door Rooming verleende diensten en haar website, onverlet het recht van Wederpartij deze toestemming in de toekomst te herroepen.

Artikel 9. Woningaanbod en verplichtingen Verhuurder

9.1 Rooming geeft de Verhuurder de toestemming om zelf woningen ter verhuur op het Platform van Rooming te plaatsen.

9.2 De Verhuurder draagt er zorg voor dat de omschrijving van de aangeboden woning(en) overeenkomt met de werkelijkheid en juist en zo volledig mogelijk is. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de woning door woningzoekenden mogelijk te maken.

9.3 De Verhuurder heeft het recht om bij de toegevoegde woning(en) fotomateriaal te plaatsen op het Platform van Rooming.

9.4 Verhuurder draagt er zorg voor dat de informatie over de inhoud van de woning correct is, dat fotomateriaal goed en niet misleidend is, dat de inhoud geen wet- en/of regelgeving schenden en niet aanstootgevend, obsceen, beledigend is. Tevens dient het intellectueel eigendomsrecht van derden gerespecteerd te worden. Verhuurder vrijwaart Rooming van claims van derden voor een schending van het intellectuele eigendomsrecht.

9.5 Verhuurder dient zelf zorg te dragen dat de informatie correct en actueel is. Indien een woning verhuurd is, dient Verhuurder deze woning binnen 3 werkdagen van het Platform te verwijderen.

9.6 Het is niet toegestaan om als Verhuurder extra kosten zoals bemiddelingskosten, sleutelkosten, courtage of andere kosten naast de (kale)huurprijs en bijkomende levering en diensten te vermelden in de advertentie en aan woningzoekenden in rekening te brengen.

9.7 Indien niet voldaan wordt aan deze verplichtingen, zoals omschreven in dit artikel 9 lid 2 tot en met 6, behoudt Rooming het recht om zonder opgave van redenen de inschrijving met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot het account geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren. In geen enkel geval heeft Verhuurder recht op enige vorm van schadeloosstelling.

9.8 Indien voor het verhuren van woonruimte een woonvergunning of onderverhuurvergunning vereist is, dan dient deze vergunning te worden aangevraagd door de Verhuurder. De kosten voor het verkrijgen van een dergelijke vergunning komen nimmer voor rekening van Rooming.

9.9 Verhuurder dient zich bij problemen/geschillen ten aanzien van het verhuurde steeds rechtstreeks tot de Huurder te wenden.

Artikel 10. Toestemming

10.1 Bij inschrijving op de website Rooming geeft u uitdrukkelijk toestemming om telefonisch of per e-mail benaderd te worden door Rooming met als doel kamerbemiddeling in de ruimste zin van het woord. Daarnaast geeft u middels inschrijving op Rooming toestemming aan Room 12 BVen dochtermaatschappijen vanRoom 12 BVom telefonisch of per e-mail benaderd te worden over arbeidsmarkt en studie gerelateerde onderwerpen.

10.2 Rooming is onderdeel van Room 12 BV. Room12 BV gaat vertrouwelijk om met deze gegevens en stelt deze alleen ter beschikking aan een derde met het doel studie, (uitzend-)werk te vinden of een vacature te vervullen. Ook hiervoor geeft u uitdrukkelijk toestemming bij inschrijving op onze website.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Rooming aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolg van het verlenen van het Platform dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, anders dan in dit artikel bepaald.

11.2 Indien Rooming jegens jou aansprakelijk is voor schade, uit welke hoofde dan ook, is de hoogte van de daaruit voortvloeiende schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat door de verzekering van Rooming in het betreffende geval daadwerkelijk wordt uitgekeerd. Indien de verzekering van Rooming om welke reden dan ook niet tot uitkering over gaat, gelden voor de vaststelling van de hoogte van de schadevergoeding artikelen 11.3, 11.4 en 11.5.

11.3 Rooming is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade (zoals hieronder beschreven) die je lijdt als gevolg van een aan Rooming toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad tot een bedrag ter grootte van de EUR 1.000,--. De totale aansprakelijkheid onder de overeenkomst zal nooit meer dan dit bedrag bedragen.

11.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: i. materiële schade aan zaken;
ii. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust, mochten worden verwacht;
iii. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.

11.5 Iedere aansprakelijkheid van Rooming anders dan voor directe schade, waaronder begrepen gevolgschade, is uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de transport van het dataverkeer en alle andere schade dan die genoemd in artikel 11.4.

11.6 Deze aansprakelijkheidsbeperking van Rooming beoogt niet de aansprakelijkheid van Rooming voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van Rooming ("eigen handelen") zelf en/of haar leidinggevende ondergeschikten uit te sluiten.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Er is geen sprake van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen jou en Rooming, indien sprake is van overmacht.

12.2 Onder overmacht wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de levering van het Platform cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van Rooming, tekortkomingen van door Rooming, ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in (telecommunicatie)netwerken en andere onvoorziene omstandigheden.

Artikel 13. Beëindiging

13.1 Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van het Platform te staken en je Account te beëindigen/ verwijderen.

13.2 Rooming heeft het recht om jouw gebruik van het Platform te blokkeren, je af te sluiten en/of je Account te verwijderen indien je in strijd handelt met een bepaling uit deze voorwaarden, waaronder begrepen maar niet beperkt tot artikelen 3.3, 3.4, 3 en 5.7.

Artikel 14. Rechtskeuze en jurisdictie

14.1 Op deze Gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die daaruit voortvloeien en/of daarmee verband houden is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Alle geschillen die voorvloeien uit en/of verband houden met deze Gebruiksvoorwaarden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijst

Artikel 15. Varia

15.1 Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan wel om enige andere den geheel of gedeeltelijk ongeldig worden of zijn, blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden onverminderd van kracht. Rooming zal het ongeldige beding vervangen door een beding dat wel geldig is en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze Gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemt met die van het ongeldige beding.

15.2 Rooming mag rechten en verplichtingen die uit de Gebruiksvoorwaarden voortvloeien, overdragen aan derden en zal je daarvan op de hoogte stellen. Indien je deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, is je enige remedie om het gebruik van het Platform te staken en je Account te beëindigen en/of te verwijderen.