Privacy Statement

Rooming neemt de privacy van haar gebruikers zeer serieus en zal informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Statement van Rooming uiteen gezet. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Indien de met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement niet in het Privacy Statement zelf worden gedefinieerd, zijn ze gedefinieerd in de algemene voorwaarden van Rooming.


Artikel 1. Wie is Rooming

Rooming is een onderneming die een online platform aanbiedt waarop aan gebruikers de mogelijkheid wordt geboden om onderling in contact te komen met (ver)huurders. Dit Platform wordt nader gedefinieerd in de algemene voorwaarden van Rooming. Rooming is gevestigd te (1432CM) Aalsmeer, aan de Aalsmeerderweg 249-O en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 57353662. De wijze van opslaan en het gebruik van jouw persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Artikel 2. Welke informatie wordt door Rooming verzameld en verwerkt?

Huurder
Wanneer je met behulp van het Platform een woning, appartement, of kamer wil zoeken, moet je een Account aanmaken. Wanneer een dergelijk Account wordt gecreëerd, wordt aan jou verzocht om bepaalde informatie over jezelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kun je altijd in het Account aanpassen.

Verhuurder
Wanneer je met behulp van het Platform een woning, appartement, of kamer wil aanbieden, moet je een Account aanmaken. Wanneer een dergelijk Account wordt gecreëerd, wordt aan jou verzocht om bepaalde informatie over jezelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt. De verstrekte informatie kun je altijd in het Account aanpassen.

Automatisch gegenereerde Informatie
Rooming verzamelt van alle gebruikers Automatisch Gegenereerde Informatie. Deze informatie bestaat uit jouw surfgedrag op het Platform, zoals de pagina's die je bezoekt, hoe lang je op een bepaalde pagina blijft, wat je aanbiedt of zoekt en het gebruik dat je van je Account maakt. Verder verzamelt Rooming ook jouw IP-adres, het type van je browser (computerprogramma om internetpagina's mee te kunnen bekijken) alsmede 'cookies'.

Artikel 3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Rooming ze?

Bij het aanbieden van het Platform maakt Rooming gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine beetjes informatie die de server van Rooming naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Rooming teruggestuurd wordt. Met behulp van een cookie kan ons Platform je herkennen wanneer je opnieuw ons Platform bezoekt en kan het Platform speciaal op jou worden ingesteld. Een cookie helpt je dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

De browser kan zo ingesteld worden dat tijdens het volgende gebruik van het Platform geen cookies worden ontvangen. In dat geval kan het echter gebeuren dat je geen of geen volledig gebruik kan maken van alle mogelijkheden van het Platform of dat geen toegang kan worden verleend tot (onderdelen van) het Platform. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen van cookies is te vinden met behulp van de Help-functie van de browser.

Indien wel gebruik wordt gemaakt van cookies, adviseert Rooming je om uit te loggen indien een publiek toegankelijke computer wordt verlaten alsmede om het verleende wachtwoord en gebruikersnaam geheim te houden.

Artikel 4. Voor welke doeleinden zal Rooming verzamelde informatie gebruiken?

Doeleinden
Rooming zal de over jou verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:

- om het Platform zo goed mogelijk aan jou aan te kunnen bieden;
- om je informatie toe te zenden over het Platform;
- om je informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten van Rooming;
- om het Platform te promoten;
- om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de dienst te beveiligen;
- om informatie aan Room 12 BV en haar zusterondernemingen te verstrekken;
- om informatie toe te zenden omtrent studie en werk gerelateerde informatie;
- om informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen en/of in het kader van een rechtszaak of bescherming van haar rechten.

Gebruik door Rooming
Rooming biedt een platform voor het in contact brengen van huurders en verhuurders. Om te zorgen dat de woningen, appartementen en kamers daadwerkelijk kunnen worden aangeboden, moet Rooming van jouw persoonsgegevens gebruik maken.

Daarnaast wil Rooming je graag op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar Platform. Indien er een uitbreiding komt of er sprake is van een update of andere wijziging in het Platform zal Rooming je dat laten weten. Dat geldt tevens voor de informatie omtrent betalingen. Het is niet mogelijk je voor deze berichten af te melden.

In de Algemene Voorwaarden verleen je aan Rooming het recht om de door jou ingevoerde persoonsgegevens (zoals gebruikersnaam en profielfoto) en Studiemateriaal openbaar te maken en te verveelvoudigen in het kader van het aanbieden van het Platform. Dit betekent onder meer dat Rooming bepaalde door jou verstrekte persoonsgegevens kan gebruiken voor de promotie van het Platform. Gebruik door derden
Zonder expliciete toestemming zal Rooming jouw persoonsgegevens aan Room 12 BV en haar zusterondernemingen verstrekken. Rooming zal echter geen persoonsgegevens, buiten Room 12 BV, aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame).

Rooming kan jouw persoonsgegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het aanbieden van het Platform en/of voorzover het gegevens betreft die niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals Automatisch Gegeneerder Informatie met uitsluiting van het IP-adres) en dus geen persoonsgegevens zijn.

Tot slot kan Rooming jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien ze daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, ze daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval ze dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Google Analytics
Het Platform maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies zoals beschreven in paragraaf 3 hierboven om Rooming te helpen analyseren hoe jij van het Platform gebruik maakt. De door het cookie gegenereerde informatie (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om voor Rooming bij te houden hoe je het Platform gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Rooming en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren zoals beschreven in paragraaf 3. Je geeft hierbij toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Artikel 5. Op welke wijze beschermt Rooming persoonlijke informatie?

Rooming heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Zo is het Platform zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Jouw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik door middel van een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Daarnaast is het contact met het Platform zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding 'https' in de URL (de webadres-balk) van de browser alsmede door middel van de afbeelding van een gesloten slotje onderin het computerscherm. Indien tweemaal op het slotje wordt geklikt, kan worden gecontroleerd of er veilig contact is gemaakt met het Platform.

Artikel 6. Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Rooming, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Rooming fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw persoonsgegevens worden overgedragen.

Artikel 7. Doorgifte naar landen buiten de EU

Gezien het feit dat Rooming gebruik maakt van Google Analytics, zoals hierboven beschreven in paragraaf 4, geeft Rooming persoonsgegevens van u door aan de Verenigde Staten. Google Analytics is als onderdeel van Google aangesloten bij het Safe Harbor programma. Dat betekent dat Google passende maatregelen heeft genomen om jouw persoonsgegevens te kunnen beschermen. Op grond hiervan is Rooming gerechtigd jouw persoonsgegevens aan Google door te geven voor de doelen als beschreven in paragraaf 4 laatste alinea beschreven.

Artikel 8. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

Je kunt je eigen persoonsgegevens altijd bekijken en zonodig wijzigen in je Account. Indien je een overzicht wil hebben van alle persoonsgegevens die Rooming over jou heeft vastgelegd, kun je bij Rooming een verzoek tot inzage doen. Rooming zal dit overzicht binnen vier (4) weken aan je toezenden. Vervolgens kun je Rooming verzoeken de verzamelde persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Rooming zal je binnen vier (4) weken laten weten of ze aan je verzoek zal voldoen. Voor een verzoek tot inzage en/of verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, kun je contact opnemen met info@rooming.nl.

Artikel 9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Rooming?

Het Platform kan hyperlinks bevatten waarmee je het Platform verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Rooming heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy statement van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via het Platform zijn verkregen. Rooming accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

Artikel 10. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via het Platform.

Artikel 11. Vragen?

Als je nog vragen hebt over dit Privacy Statement dan kun je een e-mail sturen aan info@rooming.nl.